<< Schedule for Sat 31 Jan 2015 - Fri 6 Feb 2015 >>


Date:
print view


Sat 31 Jan 2015
Class
Instructor
8:30 am - 9:30 am Hot Bikram (60 min) Class Ricardo Wehr
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Sofia Daupleix
5:00 pm - 6:30 pm Bikram Hot Yoga Class Marcin Ciupinski

Sun 1 Feb 2015
Class
Instructor
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Ted Davis
5:00 pm - 6:30 pm Bikram Hot Yoga Class Sofia Daupleix

Mon 2 Feb 2015
Class
Instructor
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Sam Goddard
12:30 pm - 1:30 pm Hot Bikram (60 min) Class Sam Goddard
5:30 pm - 7:00 pm Bikram Hot Yoga Class Sam Goddard
7:15 pm - 8:45 pm Bikram Hot Yoga Class Marylou McDonnell
7:15 pm - 8:15 pm Aerial Yoga Class Sam Goddard

Tue 3 Feb 2015
Class
Instructor
6:45 am - 7:45 am Hot Bikram (60 min) Class Sam Goddard
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Ricardo Wehr
6:00 pm - 7:30 pm Bikram Hot Yoga Class Ricardo Wehr
8:00 pm - 9:30 pm Bikram Hot Yoga Class Sofia Daupleix

Wed 4 Feb 2015
Class
Instructor
6:45 am - 8:15 am Bikram Hot Yoga Class Sofia Daupleix
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Sam Goddard
12:30 pm - 1:30 pm Hot Bikram (60 min) Class Ricardo Wehr
5:30 pm - 7:00 pm Bikram Hot Yoga Class Sam Goddard
6:00 pm - 7:00 pm Aerial Yoga Class Ben Murphy
7:15 pm - 8:45 pm Bikram Hot Yoga Class Marcin Ciupinski
7:15 pm - 8:15 pm Pregnancy Yoga Sam Goddard

Thu 5 Feb 2015
Class
Instructor
6:45 am - 7:45 am Hot Bikram (60 min) Class Ricardo Wehr
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Sofia Daupleix
6:00 pm - 7:30 pm Bikram Hot Yoga Class Ricardo Wehr
8:00 pm - 9:30 pm Bikram Hot Yoga Class Sofia Daupleix

Fri 6 Feb 2015
Class
Instructor
6:45 am - 7:45 am Hot Bikram (60 min) Class Ricardo Wehr
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Ricardo Wehr
11:00 am - 12:00 pm Aerial Yoga Class Sam Goddard
12:30 pm - 1:30 pm Hot Bikram (60 min) Class Sam Goddard
6:00 pm - 7:30 pm Bikram Hot Yoga Class Sam Goddard